Στο Bioiatriki+ Fitness πραγματοποιούνται υπομέγιστες μετρήσεις (sub-max VO2) για τον γενικό πληθυσμό, για την ενδελεχή εκτίμηση της κατάστασης υγείας και ευεξίας του ατόμου. Η προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια του εξεταζόμενου φθάνει έως το 80-85% της μέγιστης εκτιμώμενης καρδιακής συχνότητας, με στόχο την αξιολόγηση των απαραίτητων καρδιοαναπνευστικών δεικτών και εν συνεχεία την ορθή “συνταγογράφηση” κατάλληλης άσκησης ως συμπληρωματική θεραπεία στην κατάσταση υγείας ή νόσου που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος (Exercise is Medicine).

Στο Bioiatriki+ Fitness πραγματοποιούνται υπομέγιστες μετρήσεις (sub-max VO2) για τον γενικό πληθυσμό, για την ενδελεχή εκτίμηση της κατάστασης υγείας και ευεξίας του ατόμου. Η προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια του εξεταζόμενου φθάνει έως το 80-85% της μέγιστης εκτιμώμενης καρδιακής συχνότητας, με στόχο την αξιολόγηση των απαραίτητων καρδιοαναπνευστικών δεικτών και εν συνεχεία την ορθή “συνταγογράφηση” κατάλληλης άσκησης ως συμπληρωματική θεραπεία στην κατάσταση υγείας ή νόσου που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος (Exercise is Medicine).