Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων, κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις στους αθλούμενους ή στους προπονητές τους με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων, κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένες συστάσεις στους αθλούμενους ή στους προπονητές τους με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων προπονητικών προσαρμογών.